قطعات آریزو ۶

قطعات آریزو 6

قطعات آریزو ۶

قطعات آریزو ۶ : صنعت خودروسازی، از جمله صنایعی هست که به صورت فشرده درگیر رقابت می باشد. ظهور بزرگترین بازار تولید و مصرف خودرو جهان  در طی سالهای اخیر تاثیر گذار بوده است است، بازاری بزرگ که تولیدات و مصارف آن بسیاری از معادلات و محاسبات اقتصادی جهان را بهم ریخته است. ادامه مطلب